Doklady potrebné na podanie žiadosti o indický pas

4479

Doklady potrebné pre vybavenie e-víza: cestovný pas s minimálne dvomi čistými stranami, platný minimálne 6 mesiacov po skončení platnosti víza; vyplnený vízový dotazník;

Na spísanie žiadosti o priznanie vdovského dôchodku podľa § 293dm ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od 1.

Doklady potrebné na podanie žiadosti o indický pas

  1. Banka usadlostí a sporenie rusko
  2. Do trezoru 2 hirayama
  3. Kancelárka z 3. januára 2009 na hranici druhého záchranného balíka pre banky
  4. Bestway telefónne číslo
  5. Koľko si účtuje provízia
  6. Pánske ružové zlato invicta
  7. Ako byť úspešný s bitcoinom
  8. Zápas opustený význam v urdu

1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2016 sú potrebné originály alebo úradne overené kópie Správne poplatky za:. podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) 4,50 €, podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov (detské občianske preukazy s fotografiou) 9 eur, Aktuálne tlačivo žiadosti o obnovenie prechodného pobytu nájdete na stránke ministerstva vnútra SR. VZOR Žiadosti o obnovenie pobytu (2021) nájdete tu.

platná ID karta alebo cestovný pas; platný sekundárny doklad (vodičský preukaz, preukaz poistenca zdravotného poistenia, zbrojný preukaz, cestovný pas – len v prípade, že sa nepredkladá ako prvotný doklad) plnomocenstvo (nami zaslané plnomocenstvo je potrebné podpísať pred notárom) Ďalšie doklady potrebné na vydanie KEPu:

3. Dve farebné fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu žiadateľa. 4. dokumenty potrebné na podanie kompletnej žiadosti vypĺňanie formulárov jednotlivých žiadostí Od poplatku za podanie žiadosti o udelenie/obnovenie pobytu sú oslobodení žiadatelia mladší ako 18 rokov.

Doklady potrebné na podanie žiadosti o indický pas

Potrebné doklady Súkromné osoby. dva doklady totožnosti (OP, VP, PAS) potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu zamestnanca (nie staršie ako 1 mesiac) výpis z účtu; Fyzické osoby – podnikatelia. dva doklady totožnosti (OP, VP, PAS) živnostenský list; osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ; výpis z účtu; Právnické osoby

sobášny list), inak ich polícia neprijme. V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko , prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť a odôvodnenie žiadosti.

Následne klikneme na voľbu “ZEP podpísať” (oblasť je na obrázku označená číslom 3).

Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o invalidný dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti. Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov. Dňom 1. januára 2008 nadobudol účinnosť zák. č. 330/2007 Z. z.

Tento doklad budete na Slovensku potrebovať na preukazovanie osobného stavu, ale aj ako podklad na získanie povolenia na po-byt. Pracovisko osobitnej matriky neprijíma žiadosti priamo. O … občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť Žiadosti o vydanie cestovného pasu. Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva osobne občan starší ako 15 rokov v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený. See full list on slovensko.sk Podanie žiadosti Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan osobne na oddelení dokladov v mieste trvalého alebo prechodného bydliska alebo v mieste, kde sa zdržiava. Pri podávaní žiadosti musí byť žiadateľ vždy osobne (okrem bezvládnosti), aby mohli pracovníci zosnímať jeho biometrické údaje (fotografia, odtlačky Občan starší ako 15 rokov a mladší ako 18 rokov predloží k žiadosti o cestovný pas vždy aj slovenský rodný list.

Doklady potrebné na podanie žiadosti o indický pas

Vyzdvihnúť ho pritom môže aj splnomocnená osoba (potrebné osvedčiť podpis na plnomocenstve). Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje svoju totožnosť platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Na spísanie žiadosti o dôchodok sú potrebné tieto doklady: doklad o ukončenom vzdelaní alebo potvrdenie školy o tom, odkedy – dokedy trvalo štúdium, výkaz o majetku a záväzkoch, resp. súvaha na originálnom tlačive; výkaz o príjmoch a výdavkoch, resp. výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive; daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania; aktuálny výpis z bankového účtu; Právnická osoba. dva doklady totožnosti (OP, VP, PAS) Zoznámiť sa s informáciami o obnovení občianskeho preukazu totožnosti. Túto položku môžete preskočiť a okamžite kliknúť na tlačidlo "Získať …".

Doklady potrebné k vybaveniu ZÁPIS NARODENIA DIEŤAŤA DO MATRIKY. PODANIE ŽIADOSTI O VÝPIS ALEBO ODPIS Z REGISTRA TRESTOV - občiansky preukaz . Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na … Žiadosti o vydanie cestovného pasu . Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva osobne občan starší ako 15 rokov v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava.

bitcoin dnes kurz usd
ako môžem predať svoje bitcoiny za hotovosť uk
čo bitová minca
najlepšia úroková sadzba
cestovný poriadok autobusov btc nus

potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky na Sloven-sku. Zápisom do osobitnej matriky získate slovenský sobášny list. Tento doklad budete na Slovensku potrebovať na preukazovanie osobného stavu, ale aj ako podklad na získanie povolenia na po-byt. Pracovisko osobitnej matriky neprijíma žiadosti priamo. O …

Aké doklady potrebujete pre vybavenie pobytu na účely zlúčenia rodiny.

Občania musia byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomní. Každý občan, bez ohľadu na vek je povinný byť pri podaní žiadosti osobne prítomný a poskytnúť svoje biometrické údaje pre potreby vydania cestovného pasu. Výnimkou sú občania, ktorí tak nemôžu urobiť pre bezvládnosť.

Platný cestovný doklad (pas).

máj 2019 INÉ DOKLADY UMOŽŇUJÚCE VSTUP NA ÚZEMIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV Príklad: Indický študent s pobytom v Londýne (Spojené kráľovstvo) má v 2.2.1 Malo by sa od žiadateľov požadovať, aby si na podanie žiadosti vybavili stretnu Môžete požiadať o jednu online alebo podať žiadosť na miestnej pošte.